Hvor flyver tankerne hen?

torsdag den 30. december 2010

Opfattelsespositionerne – 1. 2. 3. position

Instruktion til underviser

Vi indgår alle i sociale relationer og vores succes i livet såvel som professionelt afhænger af, hvordan vi gør det. Når vi skal ”brande” os selv, er det derfor vigtigt, at vi kender os selv samt, at vi kan omgås andre på en konstruktiv måde.

Eleverne kommer i denne øvelse til at arbejde med deres bevidsthed, opmærksomhed og evne til at opfatte. De bliver opmærksomme på, hvilken type bevidsthed, de anvender i forskellige situationer og dette er med til at fremme deres selvindsigt, deres empatiske evne samt deres evne til at "lytte mellem linjerne", som igen er medvirkende til at de kan forbedre deres sociale kompetencer endnu mere.

Evner, der fremmes:

 • Selvbevidsthed (kendskab til egne tanker og behov) – Via 1. position
 • Empati (indlevelsesevnen – det at sætte sig i andres sted) - Via 2. position
 • Distance og analyse (at se tingene udefra og forstå dem i en konkret sammenhæng) – Via 3. position
 • At være i stand til at indleve sig i andres behov – f.eks. kunders, patienters, coachees, mentees - Via 2. og 3. position
 • At kunne se løsninger til en fastlåst problemstilling - VIa at kombiunere 1. 2. og 3. position

1. position:
Selvbevidsthed. Underviseren kan starte med at bede eleverne skelne mellem egoisme og selvbevidsthed og mellem andre ”snitflader” til begrebet. F.eks. selvtillid, at være selvfed, selvtilstrækkelig, selvisk osv. En god lille anekdote er den fra ”Social intelligens” af Goleman s. 75 kap. 4 ”kend dig selv” om Samuraien, der demonstrerede selvindsigt og selvkontrol.

Herefter kan UV udtænke eksempler på situationer, (gerne fra eget liv eller erfaringsbase, hvor det er hensigtsmæssigt at have selvbevidsthed). Spørg eleverne og ret opmærksomheden hen på, at hvis vi ikke kender egne behov, eget værd og egen position i relationen, kan man komme til at underkende sig selv, komme til at tækkes andres krav og behov og derved miste både andres og egen respekt.

2. Position:
Det er her vi øver vores empati og lever os ind i andres situation. Vi kender det fra….. (udtænk eksempler, f.eks. når vi ser én, der lider eller er meget følelsesmæssigt berørt  - f.eks. i TV-programmet ”Sporløs”) eller når én vi kender, beskriver en pinlig situation eller er vred/glad for et eller andet. Kom ind på at følelser smitter.

Spørg i klassen: Hvad er fordelen ved at indleve sig i andre menneskers situation? Kan vi ikke bare være ligeglade? Brug gerne et stykke tid på denne del. Er der ulemper? Hvilke. Hvad er det vigtigt at kunne for at passe på sig selv?

3. Position:
I 3. position træder vi i meta, dvs. udenfor eller ved siden af situationen. Vi forestiller os, at vi befinder os f.eks. uden for vinduet – dérfra kan vi ikke føle noget, men blot iagttage og få informationer om helheden samt evt. hvad der er brug for lige nu. 3. position kan også ”tages” ved at man forlader ”arenaen”, dvs. situationen og går på toilettet for lige at tænke sig om og klare hjernen. Jeg kalder det at gå i helle.

Lav en praktisk øvelse, hvor i får afprøvet alle tre positioner. Sørg for at eleverne/kursisterne ALTID havner i 1. position igen efter øvelsen, ellers kan de så at sige gå rundt ved siden af sig selv resten af dagen.

I kan evt. også her kort tage en dialog i klassen/på holdet om det hensigtsmæssige i at "gå i helle" for at kunne analysere situationen og finde på konstruktive løsninger. hvad er fordelene? Hvad er ulemperne?

At lytte aktivt, de 4 niveauer i lytning


Om lytning
At lytte…. Det gør du hver dag, ikke? Informationsstrømmen er enorm. Derfor udvælger du højst sandsynligt ubevidst hvordan du vil lytte til de ting, der bliver sagt til dig/ eller som du hører. Og som vi ved, udelader vi jo en del af det, der sker omkring os, derfor er det vigtigt at du som coach er bevidst om, hvilke lytteniveauer, du befinder dig på.

Som privatpersoner (forældre, kærester, døtre, sønner, venner) kan vi ikke undgå at lytte, men det kan være du har et jon som professionel lytter. Måske er du underviser, vejleder eller har andre funktioner, hvori coaching og rådgivning indgår. Hvis du arbejder som coach er tilstedeværelse og lytning og opmærksomhed, noget af det væsentligste, i din ydelse. Du har 2 ører og kun én mund – lytter du dobbelt så meget som du taler? Det er en meget god rettesnor, når du coacher, at du gør det.

Når vi taler om lytning i forbindelse med coaching, udvides begrebet og færdigheden. Aktiv lytning er et kendt begreb, du sikkert allerede kender og givetvis praktiserer allerede ubevidst. Det kendetegnes ved at:

 • observere kropssprog
 • opfange følelser bag ordene
 • skærpe din følsomhed og opmærksomhed for samtalens sammenhænge (ord, kropssprog, sindsstemning) 


Nu udvider vi begrebet og bevidstheden om, at lytning kan finde sted på flere niveauer.

At lytte på niveau 1 – At høre
Du lytter på 1. niveau, når du hører, hvad der sker omkring dig. Du registrerer, at den anden siger noget og du lytter til ordene, der bliver sagt samt til overfladebudskabet i det, der bliver sagt. Det er den mest overfladiske form for lytning og mange forbliver på dette niveau både i privaten og professionelt. Arbejder du som coach skal du helst ikke befinde dig på dette niveau ret længe ad gangen under en coaching.

At lytte på niveau 2 – intern lytning
På dette niveau lytter du til den andens ord og fokus er på det, som ordene betyder for dig. Du har din fokus og opmærksomhed inden i dig selv – mine tanker, følelser, meninger, mine konklusioner om mig og andre, mine værdier og behov. Dette fokus betyder ofte, at dine spørgsmål kommer til at dreje sig mere om information, svar, forklaringer, detaljer set fra din vinkel, ud fra din egen "model af verden" etc. På dette niveau er der typisk rigtig meget indre dialog. Som god partner er det bedst at du ind i mellem prøver at gå over i niveau 3 og 4 ind i mellem. Som coach skal du befinde dig så lidt som muligt på dette niveau.

At lytte på niveau 3 – Fokuseret lytning
På dette niveau er hele din opmærksomhed på den person du lytter til – ikke inde i dig selv. Du har parkeret din model af verden. Du lytter med alle dine sanser i den udadvendte opmærksomhedstilstand. Du lytter til, hvad den anden siger, både verbale og nonverbale budskaber. Du er som et spejl, der reflekterer uforvrænget tilbage til den coachede. Dine spørgsmål kommer spontant og flydende på baggrund af det, den anden siger, og du er ikke ved at regne det næste spørgsmål ud imens. Du er simpelthen i NUET og det er her, der hersker klarhed, indlevelse, overblik, nytænkning og flow.At lytte på niveau 4 – Intuitiv lytning
Når du lytter på 4. niveau, giver du slip på dig selv og alt andet og lytter som om du og udforskeren/ den coachede er centrum i hele universet. I modtager information, som kommer gennem både dig og udforskeren. Du lytter også til det, der sker i jeres kommunikationsrum. Det er som at fungere som en kæmpe antenne og tune ind på de usynlige signaler, der eksisterer – f.eks. ligesom radiobølger.

Du lægger mærke til energien og modtager intuitive meddelelser og får lyst til at spørge om ting, du selv overraskes over. At lytte på dette niveau som coach betyder, at du skærper din intuitive evne og dermed får adgang til endnu mere information. Du opfanger den virkning, du og dine spørgsmål har på udforskeren og ændrer retning, hvis det ikke har noget god effekt. Nøglen er hele tiden at tage information ind og "lege med den" - dvs. opdage, hvad der sker – hele tiden er det nødvendigt at være responsiv, åben og nysgerrig. Du er i nuet og altet.

Mange vil kalde niveau 4 for et spirituelt niveau - jeg re egentlig ligeglad med hvad vi kalder det. Men jo mere du træner det - også i dit daglige private virke, jo bedre bliver du til at "tune" ind på det, der "står"/siges "mellem linjerne".

Som coach befinder du dig fortrinsvis på niveau 3 & 4. Det er normalt ind i mellem at ”svirpe” til niveau 2 og sjældent til niveau 1 (især i starten inden du har trænet) og det er også ok. Her kan du overveje tidshorisonten, tage en tur i 3. position og skabe overblik eller kikke på dine noter, for at sikre dig, at du har husket det, du gerne ville.

onsdag den 29. december 2010

3 slags bevidsthed - eller at være i et rum

Jeg havde det en gang sådan at jeg ikke kunne holde ud at være alene med mig selv. Jeg kunne ikke holde tavsheden ud, jeg måtte have underholdning, noget at læse i, noget at lytte til, noget at spise.... et eller andet.  Og helst på én gang. NU har jeg fundet ud af, at man kan være i et rum på mindst 3 måder:


Den stille "vibrerende",  den "døve" og den "larmende" måde. 

Den vibrerende: 
Kan du huske da du var lille og var syg. Du lå under dynen og var begyndt at få det bedre. Du kedede dig. Bøgerne og tegneserierne kunne du uden ad, der var ikke noget i fjernsynes og ... Der skulle ske noget. Der var ikke nogen i stuen og du gik derind og sad lidt. Talte ikke, sad bare. Helt alene. Kikkede rundt på væggene og på bordene med et forsigtigt glidende blik. Så de samme ting, som du plejede at se, men alligevel syntes stuen anderledes. Måske trak du vejret overfladisk, du lyttede, du sad, du var. Bare dér i stuen der, hvor du sad. Måske sad du på kanten af sofaen eller en bordkant. Måske vidste du, at det ikke var meningen at du skulle være der. Du skulle være under dynen. Men du var der.... Din bevidsthed er vibrerende, alle antenner er ude, du er stille, lyttende. 

Den døve: 
Helt anderledes er du i stuen, når du laver et eller andet, du er helt optaget af. Du er fordybet, læser måske, eller skriver, eller syr eller ser fjernsyn, læser på nettet, eller hører musik. Hvad du nu gør. Du er sådan set ikke døv. Du kan sagtens høre, musikken eller tv´et, med det er det, du lytter til. Men du er fuldt ud optaget af det, du foretager dig og ænser ikke ret meget andet. Du er i flow, ånder fredeligt, er i balance, glemmer dig selv. Din bevidsthed er optaget af det, du foretager dig. Du er så at sige "døv" for alt muligt andet. 

Den larmende: 
Du kan endelig også være i din stue på en larmende måde. Du kan støvsuge, skændes med din kæreste, skramle rundt og rydde op, gå gennem den uden at lægge mærke til dig selv i rummet. Det kan være du har gæster, I griner, snakker i munden på hinanden, hører musik i baggrunden, råber til en anden, der er i et andet rum... Du larmer alene eller sammen med andre. Du mærker ikke dig selv eller rummet - du lytter kun til den larm, du eller I frembringer - eller du lytter måske ikke til den. Du lader det meste ude,lader det blive baggrundslarm og lytter kun til hende, der siger noget til dig. Din bevidsthed er indstillet på larm. Du har en masse filtre, der udelukker, dæmper eller fortrænger ting, din bevidsthed oplever.

Lægger du mærke til, hvordan du mest er i rum? Ved du hvilken bevidsthedsform, du mest er i? Og har du en fornemmelse af, hvad du egentlig trives bedst i? 

Måske har du flere eller helt andre erfaringer end jeg. Måske kan du genkende, hvad jeg skriver? 

Fortæl!  


Vinterdage med blogging

Så sidder vi her, du og jeg... Velkommen - håber du befinder dig godt. Det gør jeg. Jeg glæder mig til at tage hul på bloggen. 

I denne her blog vil jeg skrive om emner som: 
 • Kommunikation
 • Selvbilleder
 • Erkendelse
 • Livsopfattelse
 • Sundhed og sygdom
 • Livsstil
 • Nydelse
 • Væren
 • Opmærksomhed
 • Bevidsthed
 • Systemisk tænkning
 • NLP
 • Personlig udvikling
 • Sproglig interaktion
 • Dansk
 • Præsentationsteknik
 • Personlig gennemslagskraft
 • Kreativitet. 
 • Læring
 • Selvledelse
 • Kunsten at lave ingenting
Alt sammen er emner, der interesserer mig og som jeg udvikler UV-materiale til, skriver om og underviser i til daglig.Jeg ved godt at mange af emnerne er "hotte", men jeg synes ofte at de artikler, jeg læser i magasiner og på nettet er for overfladiske. 

Selv om jeg er akademiker, er denne blog tænkt som et praksisnært talerør til den virkelige verden. Du vil derfor ikke finde noget, du kan bruge til forskning, din skolerapport eller andet videnskabeligt. SLET IKKE. Men forhåbentligt vil du blive inspireret... og måske vil du inspirere mig - og andre læsere med dine indlæg.

Du er mere derfor end velkommen til at give mig feedback - eller at komme med dine holdninger, stille spørgsmål osv. Så længe tonen er sober og venskabelig. 

God fornøjelse! :)